untitled-3406 copy.jpg
2.jpg
inner landscapes.jpg

Inner Landscapes/Tirluniau Mewnol

Exhibition at Oriel Henry Carmarthen College of Art 

With music created by Jason & Becky to accompany the images.

inner landscapes-57.jpg
innerlandscapes.jpg
untitled-3406 copy.jpg
inner landscapes-13.jpg
inner landscapes-62.jpg

Inner Landscapes   

 

This work is a response to the way individuals experience a shared reality, how everyone interprets data from their senses in their own unique way to come to complete opposite opinions. Also, how mass media affects the discourse and how it creates massive waves of thought across cultures. As beings on this planet we continuously redefine the term truth, moving the discourse from one extreme to another, created to support our own narrative and protect the ego. Bent and shaped through the lens of this consumerist/survival of the fittest environment, being alive at this time we have to live with a continued change, movement and abuse of the idea of truth, creating over recent years an environment of negativity with the loss of communication and positive, creative discussion. This has left me rather disillusioned and feeling outside of the democratic process.

 

Inner landscapes has come from a place of an ongoing personal journey, a way of expressing an internal adventure. The need to engage with the world around me in a positive and happy way, not be drawn into the negative waves that sweep the world in what seems to be an ever-increasing number. I want to hold on to the appreciation of my life, the feeling of being grateful for every day I am alive,

 

I found a space in my garden and studio and re-connected with meditation, using it solely as a way to move away from the screen and allow my consciousness a break to relax and contemplate. As I did this, I found my consciousness moving and connecting me more to the inhabitants of my garden. As a result of this connection I decided to create the images outside, using a photogram technique on a large scale. All the images are created by exposing the paper eleven times - I continued with the idea of multiple points of view created by any shared experience, combined with the immense amount of information and data streams created by the twenty four hour news cycle. Flashlight was used to create the images, with white light symbolising both the spiritual white light used during meditation and the constant light of the screen that is reflected back onto our faces.

 

The aim of this exhibition is to establish a space where the viewer can spend time, allowing the eye to wander around the images, creating a sense of peace or relaxation and hopefully a positive response out of what is essentially a negative image. 

 

The music has been produced using an analog process by artists Jason and Becky as a direct response to the work.

Tirluniau Mewnol

 

Ymateb yw’r gwaith hwn i’r ffordd y mae unigolion yn profi realiti a rennir, sut mae pob un yn dehongli data o’u synhwyrau yn eu ffordd unigryw eu hunain i gyrraedd barnau sy’n gwbl wrthgyferbyniol. Yn ogystal, sut mae’r cyfryngau torfol yn effeithio ar y drafodaeth a sut mae’n creu tonnau meddwl anferth ar draws diwylliannau. Fel bodau ar y blaned hon, rydym yn ailddiffinio’r term gwirionedd yn gyson, gan symud y drafodaeth o un eithaf i’r llall, wedi’i chreu i ategu ein naratif ni ein hunain ac i amddiffyn yr ego. Wedi’i blygu a’i siapio drwy lens yr amgylchedd prynwriaethol/goroesiad y cymhwysaf hwn, gan ein bod yn fyw ar yr adeg hon mae'n rhaid i ni fyw gyda newid, symud a cham-drin parhaol y syniad o wirionedd sydd, dros y blynyddoedd diweddar, wedi creu amgylchedd o negyddiaeth gyda chyfathrebu a thrafodaeth gadarnhaol, greadigol yn mynd ar goll. Mae hyn wedi fy ngadael wedi dadrithio braidd ac yn teimlo y tu allan i’r broses ddemocrataidd. 

 

Mae tirluniau mewnol wedi deillio o fan sy’n daith bersonol barhaus, ffordd o fynegi antur fewnol. Yr angen i ymgysylltu â’r byd o’m cwmpas mewn modd cadarnhaol a hapus, peidio â chael fy nenu i’r tonnau negyddol sy’n ysgubo’r byd yn yr hyn sy'n ymddangos fel nifer cynyddol. Rwyf am ddal gafael ar fy ngwerthfawrogiad o fy mywyd, y teimlad o fod yn ddiolchgar am bob dydd rwy’n fyw.

 

Des i o hyd i le yn fy ngardd a’m stiwdio ac ail-gysylltais â myfyrdod, gan ei ddefnyddio’n unig fel modd i symud oddi wrth y sgrîn a chaniatáu seibiant i'm hymwybyddiaeth gael ymlacio a myfyrio. Wrth i mi wneud hyn, cefais fy ymwybyddiaeth yn symud ac yn fy nghysylltu mwy â thrigolion fy ngardd. O ganlyniad i’r cysylltiad hwn, penderfynais greu’r delweddau y tu allan, gan ddefnyddio techneg ffotogram ar raddfa fawr. Mae'r holl ddelweddau'n cael eu creu trwy ddatgelu'r papur un ar ddeg o weithiau - fe wnes i barhau â’r syniad o safbwyntiau lluosog a grëwyd gan unrhyw brofiad a rennir, wedi’u cyfuno â'r swm aruthrol o wybodaeth a ffrydiau data a grëir gan y cylch newyddion pedair awr ar hugain. Defnyddiwyd fflacholau i greu’r delweddau, gyda golau gwyn yn symbol o’r golau gwyn ysbrydol a ddefnyddir yn ystod myfyrdod a golau cyson y sgrîn sy’n cael ei adlewyrchu yn ôl ar ein hwynebau. 

 

Nod yr arddangosfa hon yw sefydlu gofod lle gall y gwyliwr dreulio amser, gan ganiatáu i'r llygad grwydro o amgylch y delweddau, gan greu ymdeimlad o heddwch neu ymlacio a gobeithio ymateb cadarnhaol allan o'r hyn sydd yn ei hanfod yn ddelwedd negyddol.  

 

Cynhyrchwyd y gerddoriaeth gan ddefnyddio proses analog gan yr artistiaid Jason a Becky fel ymateb uniongyrchol i’r gwaith.

inner landscapes-11.jpg
inner landscapes-58.jpg